Assistopia logo - white text with lotus flower (retina version)